Všeobecné podmínky pronájmu (dále jen VPP) společnosti ELPRO CV s.r.o.

1. Základní ustanovení

Všeobecné podmínky pronájmu upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost ELPRO CV s.r.o. IČ: 03843068, DIČ CZ03843068, se sídlem Na Moráni 5371, 430 01 Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 35364 jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel“) a na straně druhé je nájemce (dále jen „nájemce“). Nájemcem je fyzická osoba nebo právnická osoba.

2. Cena pronájmu a dopravy pracovních plošin

Cena za pronájem se stanovuje podle předpokládané délky pronájmu uvedené v objednávce nájemce a podle ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu (popř. je uvedena v objednávce nájemce, potvrzené pronajímatelem). V případě zkrácení délky pronájmu v průběhu zakázky může být v konečném vyúčtování jednotková cena za pronájem upravena s ohledem na skutečnou dobu pronájmu (dle ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu). Za víkendy a svátky je k ceně pronájmu účtován příplatek 30%.

Cena za dopravu se stanovuje:

 • dle skutečně ujetých kilometrů a platného ceníku,

Čekací doba řidiče po uplynutí sjednaného termínu přistavení se stanovuje na 200,- Kč/15 min.

3. Objednávka

Objednávka musí být pronajímateli doručena písemně minimálně 1 pracovní den před požadovaným termínem pronájmu, popř. před dnem skutečného zahájení pronájmu. Za písemnou formu se považuje též zaslání faxem, elektronicky (e-mailem) nebo písemně.

4. Podmínky předání a vrácení pracovních plošin

 • Pronajímatel je povinen předat plošinu nájemci v řádném technickém stavu, ve smluvený termín a na smluveném místě.
 • Pronajímatel a nájemce, event. jimi zmocněné osoby potvrdí stav, vybavení plošiny a časové údaje o převzetí a vrácení na Protokolu o předání, který je nedílnou součástí smlouvy.
 • Nájemce je povinen seznámit pracovníky s obsluhou prac. plošiny, kteří budou stroj obsluhovat.
 • Nájemce není oprávněn pronajmout plošinu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 • Podepsáním Protokolu o předání přechází veškerá zodpovědnost za provoz plošiny na nájemce.
 • V případě, že nájemce z jakýchkoliv důvodů nepotvrdí protokol o vrácení plošiny pronajímateli, považuje se za potvrzení vrácení a jeho stavu vyplněný předávací protokol potvrzený pouze pověřeným zástupcem pronajímatele a doloženu fotodokumentací z místa předání.

5. Podmínky používání plošiny

 • Při nájmu plošiny bez personálu obsluhy je nájemce povinen zajistit, aby plošina byla používána v souladu s návodem k obsluze a platnou ČSN 275004 (EN280). Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu plošiny kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhy pracovních plošin), kteří dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu plošiny a kteří jsou zaškolení pro práci na plošině.
 • Eventuální speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro použití plošiny zapotřebí, zajišťuje nájemce, a to na vlastní náklady.
 • Nájemce je povinen udržovat plošinu v provozuschopném stavu, chránit ji před znečištěním, poškozením, nadměrným opotřebením, zcizením, zničením apod. Toto platí především při malování, svařování a čistících pracích. Z plošiny je zakázáno nanášení nátěru stříkáním a otryskávání pískem a prací za použití kyselin. Při jakémkoliv znečištění nebo poškození plošiny bude uvedení do původního stavu nájemci vyfakturováno.
 • Plošinu je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určena, tj. zdvihání osob, a to pouze v rámci dovoleného zatížení koše. Je zakázáno používat ji ke zdvihání břemen, pro tahání vedení apod.
 • Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na plošině a v návodu k obsluze.
 • V případě poruch na plošině nájemce nesmí bez předchozího svolení pronajímatele provádět opravy ani jakékoliv úpravy plošiny.
 • Pokud nájemce plošinu sám přepravuje, je jeho povinností v případě dopravní nehody informovat policii. V případě nedodržení předpisů ručí nájemce za eventuální regresivní nároky třetích osob.

6. Smlouva o nájmu pracovní plošiny

 • Originál Smlouvy a Protokolu o předání zůstává pronajímateli. Kopie na průklepovém papíře je předána nájemci společně s plošinou.
 • Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 • Smlouvu je možno měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných nebo elektronických dohod.
 • Součástí smlouvy je Protokol o předání.

7. Náhrada škody

 • Veškeré škody způsobené manipulací s plošinou i škody vzniklé na plošině nevhodným, neodborným či nezodpovědným jednáním obsluhy či jiných osob, jdou po dobu nájmu k tíži nájemce. Nájemce také odpovídá za ztrátu nebo zcizení plošiny (i její části) je povinen ji ohlásit pronajímateli a Policii ČR.
 • V případě nehod a jiných škod způsobených jednáním nájemce nebo jím pověřených osob ručí nájemce za všechny způsobené škody. Pokud způsobily nehodu výlučně, převážně nebo ji spoluzavinily třetí osoby, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou účinnou součinnost k vymáhání náhrady škody.
 • V případě zjištění poškození, způsobených nedodržením povinností nájemcem, budou náklady na opravu fakturovány nájemci.

8. Fakturace

Faktura (daňový doklad) bude vystavována souhrnně na konci pronájmu nebo zálohově v případě dlouhodobého pronájmu na konci každého kalendářního měsíce, se splatností 14 dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Uhrazené zálohy budou vyúčtovány v poslední faktuře za pronájem.

9. Ostatní ustanovení

 • Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, je nájemce ostatní zaměstnavatele povinen informovat o rizicích spojených s provozem plošiny a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • V případě, že nájemce bude porušovat některé z ustanoveních této smlouvy, je pronajímatel oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní lhůty. V případě znečištění nebo poškození i části plošiny je povinen nájemce zaplatit smluvní pokutu, kterou si pro tento případ obě smluvní strany sjednávají, a to ve výši 5 000,- Kč + náklady na odstranění znečištění nebo poškození.
 • Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného, dopravného nebo jejich částí se pronajímatel s nájemcem dohodli, že nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní poutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne jejího vyúčtování pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat splatnou část smluvní pokuty.

Platné od 8/2019

774 730 740

info@elpro-cv.cz